O MNIE

Mam na imię Paweł Lenar, mam trzydzieści kilka lat i przez całą dotychczasową karierę moje zainteresowania oscylowały wokół przywództwa, sprzedaży, produktywności, marketingu i sztuki prezentacji.

Być może jeszcze nie znamy się osobiście ale skoro jesteś teraz na tej stronie i czytasz ten tekst, to prawdopodobnie mogę coś o Tobie powiedzieć.

Jeśli jesteś podobny do większości moich czytelników i słuchaczy to jesteś osobą która lubi wygrywać w biznesie i w życiu prywatnym. Dążysz do tego aby rozwijać się jako lider i przedsiębiorca. Pragniesz aby to co robisz miało znaczenie i wywierało pozytywny wpływ na Twoje otoczenie. Chcesz dawać wartość innym ludziom, sprzedawać swoje produkty czy usługi i jednocześnie tworzyć własny, wymarzony styl życia. 

Jednak nie zawsze wszystko idzie po Twojej myśli...

  • Ciągle jest więcej do zrobienia niż czasu, który masz do dyspozycji.
  • Martwisz się, że coś co miało trwać tyko przez chwilę, stało się czymś stałym
  • Widzisz, że rynek i otoczenie ciągle się zmienia, pojawiają się ciągle nowe wyzwania
  • Czujesz palącą potrzebę rozwijania swoich umiejętności i swojej wiedzy bo wiesz, że to od nich zależy w jakim miejscu będziesz za kolejne 3 czy 5 lat
  • Dociera do Ciebie to, że umiejętności z zakresu prezentacji, sprzedaży i przywództwa mają dzisiaj decydujące znacznie w budowaniu Twojej przewagi na coraz bardziej zatłoczonym rynku.?

Wiem co czujesz.

Moje początki jako przedsiębiorcy i lidera nie były łatwe. Byłem osobą raczej nieśmiałą i wszystkiego musiałem nauczyć się na własnych błędach. Nie miałem też pod ręką nikogo od kogo mógłbym czerpać doświadczenie.

Miałem jednak trzy cechy, które jak sądzę pozwoliły mi pójść na przód:

  • Palące pragnienie
  • Otwartość na wskazówki
  • Gotowość do pracy

Pomimo tego, że mój start jako przedsiębiorcy i lidera nie był łatwy, obecnie mam za sobą wiele lat sukcesów w budowaniu zespołów i w sprzedaży. 

Moje zespoły konsumencko-sprzedażowe wygenerowały kilkadziesiąt milionów złotych sprzedaży w ciągu ostatnich kilku lat. Mam też na koncie pięć książek biznesowych oraz ponad 10 000 godzin spędzonych na szkoleniu innych. Jestem też wykładową na kierunku MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Wraz z moim zespołem marketingowym obsługujemy znane polskie i międzynarodowe marki w dziedzinie sprzedaży w internecie, rozwijaniu strategii oraz budowaniu dominującej pozycji na rynku.

Doradzam też zarządom kilku spółek w kwestii marketingu i sprzedaży.?

Dlaczego prowadzę tego bloga?

Poprzez tego bloga oraz podcast moją misją jest dostarczanie tobie wsparcia, zachęty i odwagi niezbędnych abyś mógł dotrzeć na szczyt w swojej dziedzinie. Abyś mógł wygrywać w pracy, ciesząc się jednocześnie udanym życiem prywatnym.

Od praktycznych narzędzi potrzebnych do zrealizowania Twoich zamierzeń, poprzez pomysły oraz wywiady do konkretnych strategii zapewniających Ci możliwość przepisania Twojej listy marzeń na listę osiągalnych celów.

Moim celem jest wyposażanie Ciebie w to co ma największe znaczenie. Abyś błyszczał jako lider, stał się mistrzem w sprzedaży, został uznanym ekspertem w marketingu, stał się królem produktywności i zarządzał finansami jak doświadczony bankier.

Wkładam dużo wysiłku aby moje materiały którymi się z Tobą dzielę były najwyższej jakości. Szanuję Twój czas i Twoją uwagę. Moim celem jest Twój sukces.

Kieruję się w życiu kilkoma prostymi wartościami, takimi jak: szczerość, uczciwość, kultura osobista, przyzwoitość i lojalność. W dzisiejszym pędzącym świecie są to wartości niedocenianie. Jednak moim zdaniem są niezbędna dla długoterminowego sukcesu oraz utrzymania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Moja historia

Moja historia rozpoczęła się wiele lat temu, gdy jeszcze w liceum zostałem redaktorem naczelnym gazetki szkolnej "LNS". Zebrałem zespół ludzi, stworzyliśmy mocny zespół redakcyjny i sprzedawaliśmy gazetkę wśród uczniów i nauczycieli.

Z kolei na studiach zostałem wybrany na przewodniczącego koła naukowego informatyki "Trojan". Opracowaliśmy wspólnie wiele świetnych projektów, między innymi oprogramowanie do symulacji pracy układów RLC.

Podczas studiów, w ramach wymiany studenckiej na Słowacji? oprócz nauki na uniwersytecie Konstantina Filozofa pracowałem w sprzedaży. Nauczyłem się efektywnej komunikacji poprzez telefon, umawiania spotkań, obsługi klienta opanowałem sztukę zadawania pytań.

Kolejnym krokiem było prowadzenie własnego biznesu oraz budowanie zespołów w Network Marketingu.

Po 10 latach pracy, nauki, zdobyłem solidne doświadczenie w takich obszarach jak: przywództwo, sprzedaż, marketing, produktywność i zarządzanie.

Polish National Sales Awards

Za osiągnięcia biznesowe otrzymałem nagrodę Polish National Sales Awards, która stawia mnie w wąskim gronie najlepszych specjalistów z zakresu profesjonalnej sprzedaży w Polsce.

Wystą­pie­nia na konferencjach

Jestem czę­stym mówcą na kon­fe­ren­cjach. Takie wystą­pie­nia to nie tylko solidna dawka inspi­ra­cji i moty­wa­cji do dzia­ła­nia, ale rów­nież gotowe do zasto­so­wa­nia stra­te­gie i tak­tyki pozwa­la­jące na zwięk­sza­nie sprze­daży oraz pod­no­sze­nie poziomu przywództwa.

Wykła­dam na kie­runku MBA na uczelni Łazar­skiego w Warszawie

Czer­pię ogromną satys­fak­cję i radość z dzie­le­nia się wie­dzą i doświad­cze­niem z innymi. Dla­tego pro­wa­dzę wykłady doty­czące sztuki pre­zen­ta­cji, biz­nesu, przy­wódz­twa i sprze­daży na kie­runku stu­diów MBA (Master Busi­ness Admi­ni­stra­tor) na uczelni Łazar­skiego w War­sza­wie.

Warto zazna­czyć, że 85% moich stu­den­tów to przed­się­biorcy, pro­wa­dzący wła­sne firmy.

W liczbach

10 lat Doświadczenia w sprzedaży, przywództwie i biznesie
36 mln Złotych sprzedaży w sprzedaży wygenerowanej zespołowo w ciągu ostatnich 5 lat
1 nagroda dla najlepszego menedżera branży MLM w Polsce
5 książek napisanych i wydanych w ciągu ostatnich lat
215 prezentacji przygotowanych i wygłoszonych
10 000 godzin spędzonych na szkoleniu innych
53 książki przeczytane w zeszłym roku
79 konferencji zorganizowanych i przygotowanych

Network Magazyn

Network Magazyn przeprowadził ze mną wywiad dotyczący profesjonalnego podejścia do sprzedaży i biznesu. Znalazłem się również na okładce tego pisma.

Moje książki biznesowe

Swoim doświad­cze­niem oraz zdo­bytą w prak­tyce wie­dzą dzielę się w książ­kach. Jestem auto­rem pię­ciu ksią­żek biz­ne­so­wych. W tym dwóch best­sel­le­rów. Książki dostępne są w sze­ro­kiej sieci dys­try­bu­cji i można je kupić w nie­mal każ­dej dobrej księgarni.

Książka ?MLM. Pro­fe­sjo­nalny Mar­ke­ting Sie­ciowy. Spo­sób na suk­ces w biz­ne­sie?, została wydana przez wydaw­nic­two One­press w serii Exc­lu­sive. Publi­ka­cja już w pierw­szym mie­siącu od wyda­nia tra­fiła na listę best­sel­le­rów.

Jako jedna z nie­licz­nych ksią­żek doty­czą­cych tema­tyki MLM dostępna jest w sze­ro­kiej sieci dys­try­bu­cji ? w Empi­kach, sieci Mer­lin oraz dobrych księ­gar­niach na tere­nie całego kraju. Obec­nie dostępne jest już II wyda­nie tej publi­ka­cji w for­mie dru­ko­wa­nej, ebo­oka i audiobooka.

Książka ?Sekrety Sku­tecz­nych Pre­zen­ta­cji Mul­ti­me­dial­nych? znaj­do­wała się przez ponad pół roku na pierw­szym miej­scu na liście best­sel­le­rów wydaw­nic­twa One­press. Obecne dostępne jest już II wyda­nie tej publi­ka­cji w for­mie dru­ko­wa­nej oraz ebooka.

Podsumowując

Przez całą dotychczasową karierę byłem skupiony na wspieraniu innych ludzi. Pomagałem w rozwijaniu nowych umiejętności, w pokonywaniu przeszkód na drodze do rozwijania własnego biznesu i w stawaniu się lepszym liderem.

Jednak do tej pory skala mojego działania była ograniczona głownie do zespołu z którym bezpośrednio pracowałem. Teraz podjąłem decyzję aby docierać do dużo większej grupy ludzi poprzez internet.

Co możesz zrobić teraz

Zacznij od pobrania audiobooka i ebooka "12 kroków do realizacji Twoich najważniejszych planów". Po zapisie, będę Cię informował o nowych materiałach na tej stronie.

Powodzenia w Twojej drodze na szczyt